ALKANY
ALKENY, ALKYNY
ARENY
HALOGENDERIVÁTY
DUSÍKATÉ DERIVÁTY
KYSLÍKATÉ DERIVÁTY
ALDEHYDY, KETONY
KARBOXYLOVÉ KYSELINY
HETEROCYKLY
REL. KONFIGURACE
ABS. KONFIGURACE
IUPAC nomenclature
Triviální názvy

Přehled názvosloví
Novela názvosloví

PŘÍKLADY NÁZVOSLOVÍ ORGANICKÝCH SLOUČENIN

.
SYLABUS
HLAVNÍ STRÁNKA
PŘEDCHOZÍ |  ZÁKLAD |  ČÍSLOVÁNÍ |  NÁZEV |  DALŠÍ